Ulkoministeriön Mediapankin käyttöehdot

Tietosuojaseloste

1.1 Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä ja ulkoministeriö sopivat ulkoministeriön Mediapankin rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä. Rekisteröintikaavakkeen lähettämällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja, jonka jälkeen Käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ja Aineistoa näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.2 Tässä sopimuksessa Mediapankin rekisteröitymistä edellyttävästä osiosta käytetään nimitystä "Palvelu", Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Käyttäjä" ja ulkoministeriöstä käytetään nimitystä "UM".

1.3 Palvelun sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.4 UM:n yhteystiedot:
Ulkoministeriö
PL 176, 00023 Valtioneuvosto

2 Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palvelun käyttöönotto

2.1 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palvelua rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3 Käyttäjän henkilötietojen käsittely

3.1 Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan UM:n Mediapankkikäyttäjärekisteriin. Käyttäjistä ylläpidetään luetteloa käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

3.2 Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä tietosuojalain ja sen nojalla tehdyn tietosuojaselosteen mukaisesti. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä antaa UM:lle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröintilomakkeessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

4 Käyttäjän vastuu

4.1 Käyttäjälle myönnetty henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Palveluun myönnetyt yhteiskäyttötunnukset ovat ulkoministeriön yksikkö- ja edustustokohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle taholle ja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi kaikki Palvelua käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksella tai Käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

4.2 Käyttäjän on annettava Palvelua varten tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. UM ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palvelun yhteydessä. Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä UM:lle.

4.3 UM voi luovuttaa Käyttäjän tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla.

4.4 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta.

5 Aineisto

5.1 Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua Aineistoa erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa (”Aineisto”). Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia Aineistojen käytöstä. Aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat UM:lle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole kohdassa 5.2 mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai UM:n nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta levittää, julkaista, kopioida, tallentaa, muokata, manipuloida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Aineistoa sellaisenaan tai edes osittain muuhun, paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

5.2 UM myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata Aineistoa palvelusta ja käyttää Aineistoa UM:n toimintaa ja palveluita koskevassa viestinnässä sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy UM:n toimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää Aineistoa edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä vastaa siitä, että Aineiston käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei Aineiston käyttö Käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole ilman UM:n nimenomaista lupaa oikeutta muokata tai muuttaa Aineistoa millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa Aineiston kokoa, mikäli Aineiston käyttö tätä edellyttää. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä julkaisee Aineiston omalla vastuullaan.

5.3 Kohdan 5.2 mukainen rajoitettu käyttöoikeus voi olla ajallisesti rajoitettu. Oikeuden aikarajoista on tällöin ilmoitettu kyseisen Aineiston kohdalla Palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että tällaisen Aineiston käyttö lopetetaan aikarajan mukaisena ajanhetkenä ilman erillistä ilmoitusta UM:ltä.

5.4 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Aineiston rajoitettua käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

6 UM:n vastuu Mediapankista

6.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. UM ei takaa, että Palvelu vastaa Käyttäjän odotuksia tai että Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. UM ei myöskään takaa, että Aineisto vastaa Käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu Aineiston lataamisesta Palvelusta.

6.2 UM:llä on milloin tahansa oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana, kieltää Palvelun käyttö ja peruuttaa Aineiston käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttöoikeuden haltijalle tarvitsematta perustella syytä.

6.3 UM:n valitsema kolmas osapuoli ylläpitää Palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. UM:llä on milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

7 Vastuunrajoitus

7.1 UM ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) Palvelun tai Aineiston käytöstä; (b) siitä, että Palvelu tai Aineiston käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että Palvelu tai Aineisto on virheellinen.

8 Sopimusehtojen muuttaminen

8.1 UM:llä on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palvelun yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Yrityksen ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksesta.

9 Muut ehdot

9.1 Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluun ovat UM:n Palvelun tuottamiseen valitsemalla kolmannella osapuolella.

9.2 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.